Marker wines

                             品酒师认证查询  / enquiries
标签模块
品酒师课程
品酒师课堂
商务服务
品牌故事  / BRAND STORY

marker标记品牌的诞生源于设计师对于个性和品质的追求,每个个体都是唯一的标记,每个标记都有自己独一无二的位置。为自己标记,标记一个独特的自我。
“每一个品牌都是一个产品,但不是所有的产品都是品牌”